Disclaimer & Privacyverklaring

Privacy – Persoonsgegevens leden en geregistreerde bezoekers
De Oudheidkundige Vereniging het Schermereiland registeert geen gegevens van de bezoekers van haar website.

De OHV legt persoonsgegevens vast van leden en donateurs ten behoeve van de inning van lidmaatschaps- en donateursgelden. Deze informatie is niet vastgelegd op – of toegankelijk via - de website www.hetschermereiland.nl. De OHV draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld.

De OHV zal deze persoonsgegeven in de ledenadministratie niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bepalingen.

zie ook de uitgebreide  Privacyverklaring

Gebruik van de website:
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Op of via de site www.hetschermereiland.nl wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten:
De op de site aangeboden informatie (zowel tekst als fotomateriaal) komt uit bronnen in eigendom van de OHV of is met toestemming geplaatst. Mocht u desondanks van mening zijn dat er schending is van intellectueel eigendomsrecht, neem dan contact op met de beheerder van de site (email: ).

Portretrecht:
Het op de site aangeboden fotomateriaal is geplaatst vanwege de historische waarde, het verhaal achter de foto. Mocht u desondanks van mening zijn dat er sprake is van schending van portretrecht, neem dan contact op met de beheerder van de site (email: ).
U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden (overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten).