Doel & Werkgebied

De Oudheidkundige Vereniging (OHV) 'Het Schermereiland' ontleent zijn naam aan de tijd dat de huidige Eilandspolder een (schier)eiland was met de naam ' 't Schermer Eylandt', met aan de westkant het meer de Schermer, aan de oostkant de Beemster en aan de zuidkant het Starnmeer.

OHV 'Het Schermereiland' is opgericht in 1978 en heeft als doel het verrichten en stimuleren van historisch onderzoek en het aanleggen van daarmee in verband staande documentatie m.b.t. de gebieden Graft-De Rijp en Schermer.

OHV 'Het Schermereiland' is gevestigd in het raadhuis in Graft, alwaar (na afspraak) het foto- en documentatiearchief geraadpleegd kan worden.

4x per jaar brengt de vereniging De Kroniek (v/h Een Nieuwe Chronyke) uit.

Doelstelling:
Als doelstelling heeft OHV Het Schermereiland de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van het Schermereiland en omstreken te stimuleren. OHV Het Schermereiland wil de historische gegevens van dit gebied zo veel mogelijk bundelen en in stand te houden, alsmede ijveren voor het behoud van het karakter van de dorpskernen op het Schermereiland.

Beleidsplan:
De Oudheidkundige Vereniging het Schermereiland richt zich op het actief bevorderen van de informatievoorziening aan bewoners van ons werkgebied en overige belangstellenden , door hen actief kennis te laten maken met hun verleden.
Waarbij de vereniging nadrukkelijk wil aansluiten bij de lokale actualiteit door deze te duiden met historische gegevens.
De vereniging blijft daarom dé aangewezen partij om de historische gegevens te verzamelen en archiveren.
Nadrukkelijk wordt samenwerking gezocht wordt lokale en regionale instanties voor de continuïteit van het fysieke (archief) en digitale ondersteuning.
Aansluitend wil de vereniging vanuit haar kennis van de historie een pro-actieve rol spelen bij de invulling van nieuwbouwplannen in de oude dorpskern van De Rijp.

Beleidsplan 2022-2025